Languages

You are here

Honorary members

Thomas Ruzicka

Nellie Konnikov

Raimonds Karls

Rana Anadolu

 

Marina Landau

 

Karimov Sanan

 

Sabirov Ulugbek

 

Koshkin Sergey

 

Okhlopkov Vitaliy

Saidkasim S. Arifov

 

Adkhamjon Sh. Vaisov

 

Denis V. Zaslavskiy

 

Olga B. Nemchaninova 

 

Andrey N. Lvov

 

Esengaraeva Zeynep Batylkhanovna

 

Askarova Gulsum Klyshpekovna

 

Nurmukhambetov Zhumash Naskenovich

 

Korman Svetlana

 

Drabik Romana

 

Philippe Petit

 

Hana Zelenková

 

Alisher M. Abidov

 

Keshileva Zura Bostanovna

Nurusheva Sofia Muhitovna

Orazymbetova Jumagul Abishevna

Are You a doctor or medicine worker?